Ambitioner

Heléne Torvaldsdotter Dehring
Jag vill arbeta för trygghet, kvalité och kompetens. Jag känner stort engagemang i frågor bl.a. om tillgänglighet, delaktighet, etik, bemötande och palliativ vård. Jag vill att det ska vara lätt för människor att ha en god och tillgänglig sjukvård och rehabilitering, oavsett var man är bosatt i vårt län. Jag brinner för att leg. logoped skall ingå i den komunala vårdkedjan. Personer som drabbas av  afasi ska försäkras tidig aktiv talträning och rehabilitering även när de kommit hem från sjukhuset Anhöriga gör en ovärderlig insats och jag vill att deras stöd ska ökas. 

 

Om jag blir sjuk, oavsett om jag är ung eller gammal vill jag bli omhändertagen av den bästa och mest kunniga personal som finns. Vårdpersonalens kunskap och engagemang ska tas tillvara. Det måste finnas goda möjlighet till fortbildning och forskning. Vården ska bedrivas med evidensbaserad kunskap. Jag vill bli bemött med respekt och värdighet och att man lyssnar på vad jag har att säga. Jag vill att man ser på mig med varma ögon och att man sköter mig med mjuka händer. Att bemötas så ska vara en självklarhet för alla oavsett ålder.


Äldre och personer med funktionsnedsättning eller demens ska känna sig trygga i sitt hem. Tryggheten ökar om man känner igen den personal som kommer på hembesök. Det ska inte vara så att många olika ansikten dyker upp. Självklart ska man ha valfrihet att få bestämma sitt boende och vem man vill ha hjälp av.


Att fortsätta arbetet med att stärka och fördjupa samverkan mellan kommun och landsting minskar risken för att människor ska hamna i en gråzon och mellan stolarna. Människor som söker stöd, råd och hjälp måste få snabb och tydlig hjälp om vart de ska vända sig och väntetiderna, både i telefonrådgivning och besök måste kortas. Särskilt viktigt är detta när det gäller ungdomar och psykisk ohälsa. Ett helhetsperspektiv måste finnas med fokus på patient- och anhörigperspektiv. 


Jag vill att det ska finnas bra möjligheter för äldre människor att  på jourtid få hembesök av läkare med specialkunskaper inom äldres sjukdomar och läkemedel. Alldeles för många skickas in till CSK "försäkerhets skull". Med besök av jourläkare skulle äldre och sköra människor  besparas onödigt lidande med ambulanstransporter tur- och retur och akutmottagningens belastning skulle minskas. 


Guldkant i vardagen är viktigt för alla och inte minst i äldre- och handikappomsorgen. Förutom att ha social gemenskap och livs-kvalitet kan det betyda att personalen t.ex. har bakat en hallonpaj, ordnar utflykt eller följer med på ett besök som är önskat. Skapa stund av närhet genom att läsa tillsammans titta på foton eller att lyssna till en annan människas berättelse.


Alla människor är med om olika svårigheter i livet och en del barn och unga får inte den trygga uppväxt som de har rätt till. Jag vill

arbeta för att föräldrastöd och insatser ska ökas och sättas in så tidigt som möjligt.


Skolan är barnen och ungdomarnas arbetsplats. Skolan ska vara en trygg plats med behöriga lärare som gör att du som elev ska få kunskap och utvecklas. Elevers möjlighet i skolan ska tas tillvara och det ska vara nolltolerans mot mobbning. Skolhälsovården ska stärkas upp för att ge barn och ungdomar stöd och hjälp emot pyskiska ohälsa på ett tidigt stadium.


Fler ungdomar måste ges möjligheten att komma i arbete genom bl.a lärlingsutbildning och koppling till näringslivet med fler praktikplatser. Skolor med speciallärare och mindre klasser där lärare får ägna sig åt undervisning ökar möjligheterna.


Kriminalitet och brottslighet ska bekämpas i alla led. Karlstad ska vara en trygg stad att leva och bo i. Vi måste våga vara utomhus sent på kvällen och vi ska ha säkra transportmedel. Våld och brottslighet begränsar människors liv och frihet. Kvinnojourernas arbete emot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer kan betyda ett räddat liv och deras arbete är ovärderligt.
Helénes hemsida är producerad på

Förlag Per Berggrén,Karlstad